Logga in

Välkommen till Nordisk socialrättslig tidskrift

Nordisk socialrättslig tidskrift (NST) ges ut sedan år 2010. I tidskriften behandlas ämnen inom den nordiska socialrätten.

Målsättningen med tidskriften är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området, men också att fördjupa kunskapen om och påverka nationell lagstiftning och tillämpning.

NST publicerar först och främst vetenskapliga artiklar men även kortare rättsfallskommentarer under rubriken Socialrätt i högsta instans - dvs. bidrag som tar sikte på aktuella avgöranden från de nordiska högsta instanserna, men också de europeiska fora som dömer i och beslutar om socialrättsliga frågor. I tidskriften publiceras även recensioner och debattartiklar. När det gäller längre vetenskapliga artiklar tillämpar tidskriften dubbel blind granskning (double blind peer review), dvs. granskning av två experter som är anonyma både i förhållande till författaren och varandra.

Vi välkomnar bidrag som berör socialrätt i vid bemärkelse, dvs. socialrättens alla ämnesområden: socialförsäkringsområdet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården (inklusive tvångsvårdslagstiftning). Till socialrätten räknas till exempel också medicinsk rätt och barnrätt. I enlighet med målsättningen att främja nordiskt samarbete ser vi gärna bidrag från samtliga nordiska länder och inte minst artiklar som innefattar nordiska jämförelser. Vi ser gärna att bidragen tydligt relateras till relevant forskning och dess betydelse för socialrätten i ett nordiskt perspektiv liksom hur de valda (rätts)källorna kan förstås och kontextualiseras ur ett mer principiellt perspektiv. Detta kan i sig bidra till nordiska jämförelser och diskussion. Tvärvetenskapligt präglade bidrag är också välkomna. Artiklar kan vara skrivna på något av de skandinaviska språken eller engelska.

NST är knuten till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Huvudredaktör för tidskriften är Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt tillsammans med redaktörerna Thomas Erhag, professor i offentlig rätt, Göteborgs universitet samt Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Uppsala universitet. Redaktionssekreterare för tidskriften är doktorand Tim Holappa (tim.holappa@juridicum.su.se).

Aktuellt nummer:


Prenumerera Beställ digitalt för 250 kr

Priser visas exkl. moms.